Aasaana haoma laaonsa

pa`Qaana maM~aI Aavaasa yaaojanaa (PMAY)
ko  AMtaga-ta vyaaja mao 6.50% pa`itavaYa- tak  kI sahayataa *

kR paa hmao Aapak I jaanak arI do

pa`qama naama:

kulanaama:

faona naMbar:

[-maola Aa[DI (Aa^pSanala):

Sahr:

inakTtama SaaKaa:

saMpattaI maUlya (lagaBaga):

maO baI isa@yaaor haoma fa[naoMsa pa`a[vaoT ilaimaToD kao mauJao saMpak- krnao ka AiQakar dotaa dotaI hUM |*

* ABaI Aavaodna kroM ko  baTna par i@lak  krko  maOM [sa baata kI pauiYT krtaa krtaI hUM ik   mauJao baI isa@yaaor haoma fa[naoMsa pa`a[vaoT ilaimaToD AaOr yaa {sako  ga`upa sadsyaao Wara {nako  {tpaadaoM ya saovaaAao ko pa`maaoSanala Aa^fsa- ko ilae saMpak-  ike jaanao sao kao[- Aapaitta nahI hO | maO pauiYT krtaa krtaI hUM ik maOM ivaiBanna isqaitayaaoM ko  AMtaga-ta maoro ilae gaaopanaIyataa ko  AiQakaraoM ka [staomaala PNa  dataaAaoM AaOr yaa {nako  ga`upa ko  sadsyaaoM sao pa`apta pa`maaoSanala Aa^fsa- yaa jaanakarI ko saMbaMQa mao nahI kr}Mgaa kr]MgaI |

Aapako  sapanaaoM ko  Gar k I caabaI

banaayao ek  Gar ijasak ao Aapa Aapanaa k h sako , [nak`oD haoma laaona ko  saaqa

taoja pa`aosaoisaMga

nyaUnatama AamadnaI yaaogyataa: r}.10000

Aasaana ik StaoM

k^ Sa [nak ma yaaogya *

hmaarI saovaae^

pauna:ivak` ya

caaho nayaa Gar laonaa hao yaa rIsaola

sva inamaa-Na

Apanao sapanaaoM ka Gar banaaeM

gaRh ivastaar

ApanaI jaIvanaSaOlaI ko  Anausaar Apanao Gar kao baZaeM

baOlaoMsa T/aMsafr

maaOjaUda laaona par rIf a[naOMsa

maa^gao-ja laaona ( baMQak PNa)

inajaI yaa vyaapaairk  jar}rtaaoM ko ilae laaona

navaIkrNa irnaaovaoSana

inajaI yaa vyaapaairk  jar}rtaaoM ko  ilae  laaona

SaMsaapa~a

  • Author image

    maTr] yaadva – vyaapaarI

    [nak`o D k I saiva-sa bahuta AcCI lagaI | hmaara laaona bahuta jaldI saOM@Sana hao gayaa | k ao[ BaI id@k ta nahIM hu[- | Aapak a isasTma AcCa hOM |